Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved HiØ

Etiske retningslinjer skal minne oss om at vi er moralsk forpliktet i forhold til de mellommenneskelige relasjoner vi inngår i høgskolen.

Veiledere og studenter ved HiØ skal gjennom sitt samarbeid ivareta verdier som respekt, ansvar og omsorg.

1. Veileder skal gis mulighet til utvikling i sin rolle gjennom opplæring og støtte. Veileder har en forpliktelse til å utvikle sin egen kompetanse på dette feltet.

Veileder skal opptre profesjonelt og være bevisst sin funksjon som rollemodell.

2. Veileder må sette av tid til veiledning og ta initiativ til åpen samtale om hvordan veiledningen legges opp og gjennomføres. Samarbeide med studenten skal bygge på omsorg, respekt og gjensidig tillitt. Gode samarbeidsforhold vil bidra til et trygt arbeids- og studiemiljø.

3. Veileder skal sørge for å unngå atferd som kan virke ekskluderende, sårende eller krenkende for enkeltpersoner og grupper. Han/hun skal ha et reflektert forhold til studentenes etniske tilhørighet, livssyn, seksuelle legning og livssituasjon.

4. Det påhviler veileder å sørge for nødvendig profesjonell distanse til studentene i veilednings- og undervisningssammenheng. Veileder skal ikke komme med bemerkninger eller opptre på en måte som kan virke krenkende eller seksuelt utfordrende overfor studentene. Oppstår det relasjoner av intim karakter skal veiledningsforholdet opphøre.

5. Veileder må være åpen for studenter som påpeker usakligheter, uheldig språkbruk eller utilbørlig atferd og ta dette til etterretning.

6. Veileder skal ikke bruke faglig kunnskap og autoritet til å vinne faglige eller personlige fordeler. Veileder skal heller ikke benytte studentenes arbeid/resultater uten samtykke fra studenten.

7. Veileder skal være varsom med åpenhet om interne kollegiale forhold.

8. Veileder skal ikke motta gaver/honorarer for veiledning utover det som er avtalt med høgskolen. Det å motta gaver eller andre ytelser fra studenter for veiledning kan få konsekvenser og må derfor vurderes nøye. 

Dersom veileder eller student finner veiledningsrelasjonen vanskelig slik at videre samarbeid står i fare, må en tredjepart involveres.

Publisert 15. mai 2018 15:34 - Sist endret 16. mai 2018 10:01