Søknad om opprykk - sakkyndig vurdering fra annen institusjon

Har du søkt stilling ved en annen institusjon og mottatt kompetanseerklæring som er i overenstemmelse med ditt fagområde og din stillingskode ved HiØ? Da kan du bruke denne kompetanseerklæringen til å søke opprykk til en høyere stilling hos oss.

Vurderingskriterier

Høgskolen har vedtatt at sakkyndige vurderinger, foretatt av egen eller andre institusjoner som følger universitet og høgskoleloven, kan legges til grunn for ansettelsesutvalget vurdering av opprykksøknader, jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 2-1(lovdata.no)

Søker blir vurdert i forhold til kriteriene i forskrift om ansettelse og opprykk. Høgskolen har ikke definert ytterligere krav til den enkelte stillingstype utover kravene som er nedfelt i forskriften.

Hvem kan søke

Du må være fast ansatt i minst 50 % stilling for å kunne søke opprykk. Din stillingskode styrer hvilken stilling du kan søke opprykk til:

  • høgskolelærere kan søke opprykk til høgskolelektor
  • amanuenser og høyskolelektorer kan søke opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor
  • førsteamanuensis kan søke opprykk til professor
  • førstelektor kan søke opprykk til dosent

Du kan bare søkes om opprykk innenfor det fag du er ansatt. Med fag menes de fag eller emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele.

Opprykket er personlig og får i utgangspunktet ingen konsekvenser for dine arbeidsoppgaver.

Innsending av søknad

Søknaden sendes til leder med kopi til HR-kontakt ved aktuelt fakultet. Søknaden skal inneholde:

  • en beskrivelse av ditt fagområde ved HiØ, og hvordan dette sammenfaller med stillingen du har søkt
  • signert sakkyndig vurdering fra annen institusjon
  • bekreftelse på at den sakkyndig vurderingen er godkjent av annen institusjon
  • utlysningstekst fra annen institusjon

Leders anbefaling

Leder vurderer din søknad opp mot ditt fagområde, og gir sin vurdering og anbefaling til ansettelsesutvalget.

Tildeling av opprykk

Ansettelsesutvalget vil behandles din opprykkssøknad på første mulige møte etter at søknad med anbefaling er forelagt.

Virkningsdato og lønnsplassering etter opprykk

Opprykket får virkning fra den 1. i måneden etter at høgskolen har mottatt søknad om opprykk. For professor gjelder opprykket fra den dato høgskolen har mottatt søknaden.

Din nye stillingskode og eventuell justering av lønn vil gjelde fra samme dato.

  • Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98.
  • Ved opprykk til professor/dosent vil du bli innplassert i minimum lønnstrinn 75/ kr 695 500 (per 1. mai 2018).

Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk. HR-sjef vedtar endelig lønnsplassering.

Publisert 26. apr. 2018 13:10 - Sist endret 22. juni 2021 12:47