Oppfølging av ansatt i prøvetid

Denne veiledningen beskriver leders- og den ansattes oppgaver og ansvar i prøvetiden. Du finner her informasjon om oppfølgingssamtaler, forlengelse av prøvetid og hva du gjør dersom ansettelsen ikke fungerer som forventet.

Oppfølging av nyansatte de første 6 måneder (prøvetiden)

Alle nyansatte ved Høgskolen i Østfold har 6 måneders prøvetid. Planmessig tilrettelegging og oppfølging i denne perioden vil gi den ansatte og arbeidsgiver gode forutsetninger for å oppfylle forventningene de har til hverandre. Dette vil øke muligheten for at den ansatte og arbeidsgiver etter 6 måneder er på stø kurs mot et produktivt og langt arbeidsforhold.

God oppfølging i forkant av første arbeidsdag, og i forbindelse med mottak av nyansatte, er veldig viktig. Dette er beskrevet i rutine for mottak av nyansatte.

Leders oppgaver i prøvetiden

For å sikre at en ansettelse blir mest mulig vellykket, og for å sikre at vi har gjort de riktige tingene hvis det viser seg å være en feilansettelse må leder gjøre følgende:

 1. Gjennomføre oppstartsamtale
 2. Gjennomføre to oppfølgingssamtaler i løpet av de første 5 mnd med notater der innholdet i samtalene og hvilke avtaler som er gjort tydelig fremkommer.
 3. Gi skriftlig beskjed til ansatt om forlengelse av prøvetiden ved fravær i prøvetiden som ikke er forårsaket av arbeidsgiver
 4. Minimum ett skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse før prøvetidens utløp hvis dette blir aktuelt

Prøvetidssamtaler

For å sikre en god oppfølging i prøvetiden bør det gjennomføres 3 samtaler i løpet av de seks første månedene, inkludert oppstartsamtale. Slike samtaler skal være mellom den nyansatte og personalleder. Den nyansatte og personalleder bør allerede i forbindelse med oppstartsamtalen avtale konkrete datoer for de neste samtalene.

Det er utarbeidet skjemaer til oppstartsamtalen og oppfølgingssamtalene. Skjemaene som er utarbeidet er ment som en hjelp til nyansatt og arbeidsgiver for å kunne gjennomføre en god og forpliktende oppfølging. Oppfølgingen kan også bli viktig i de tilfellene hvor det er aktuelt å avslutte ansettelsesforholdet underveis eller ved utløpet av prøvetiden.

Skjema for oppfølging i prøvetid

Se personvernombudets vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA) ved bruk av skjema for oppstartssamtale og oppfølgingssamtale.

  Mulighet til å forlenge prøvetiden

  I arbeidsavtalene ved HiØ fremgår det at prøvetiden kan forlenges tilsvarende fraværet i prøvetiden som ikke er forårsaket av arbeidsgiver, jf. Statsansatteloven § 15 (2).

  Dersom den ansatte har hatt mye fravær i løpet prøvetiden, kan prøvetiden forlenges tilsvarende. Dette forutsetter at den ansatte har blitt skriftlig orientert om dette før prøvetiden utløper. Prøvetiden kan imidlertid ikke forlenges dersom det er arbeidsgiver som har forårsaket fraværet.

  Hva gjør du som leder hvis ansettelsen ikke fungerer som forventet?

  Statsansatteloven § 15 fjerde ledd regulerer oppsigelse i prøvetiden, som etter hovedregelen vil vare i seks måneder.

  En oppsigelse i prøvetiden må være begrunnet i:

  • manglende tilpasning til arbeidet
  • at arbeidstakeren ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet
  • at arbeidstakeren ikke tilfredsstiller rimelige krav til pålitelighet

  Det er tilstrekkelig for oppsigelse at ett av de tre kriteriene er oppfylt.

  Alternativet «tilpasning til arbeidet» dekker om den ansatte tilpasser seg de beskjeder og pålegg som arbeidsgiver gir, de rutiner som gjelder på arbeidsplassen og for det aktuelle arbeidet. Alternativet «dyktighet» eller «pålitelighet» må være knyttet opp mot den konkrete stillingen og virksomhetens oppgaver som forutsettes å være kjent for arbeidstakeren.

  Dersom det er aktuelt å gå til oppsigelse i prøvetiden må arbeidsgiver gi et skriftlig forhåndsvarsel om oppsigelse innen prøvetidens utløp. Vedtak kan treffes etter utløpet av prøvetiden. Oppsigelsesfristen er en måned, jf. statsansatteloven § 22.

  I Statens personalhåndbok, kap. 2.18 (lovdata.no)finner du en sjekkliste for saksbehandlingsregler ved oppsigelse.

  Bestemmelsen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp den ansatte etter statsansattelovens §§ 19 og 20.

  Informasjon til den nyansatte

  Les mer om hvilken informasjon som gis til den nyansatte:

  Ny ved HiØ

   

  Publisert 30. mai 2018 15:07 - Sist endret 7. feb. 2020 15:52